PRIVACYSTATEMENT

PRIVACYSTATEMENT

Wat betekent de privacyverklaring?
Als zorginstelling kunnen we niet om het gebruik van persoonsgegevens heen. Hierbij houden we ons aan de verplichtingen van de AVG. We dragen er zorg voor dat uw gegevens beschermd zijn.
Door middel van deze privacyverklaring lichten we toe wat er met uw persoonsgegevens gebeurt, welke persoonsgegevens we vragen, waar we die voor gebruiken, wie ze gebruikt en aan wie we de gegevens verstrekken. Om ons werk te kunnen doen is het nodig dat wij persoonsgegevens registreren en dossiers aanleggen. Dit is van toepassing op zowel de medewerkers als de cliënten van Creadoe.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Creadoe verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een opsomming van veel voorkomende gegevens die wij nodig hebben om u of uw naaste de benodigde zorg, begeleiding, ondersteuning en/of behandeling te kunnen bieden:
• Algemene persoonsgegevens (naam, geboortedatum, burgerlijke staat, BSN-nummer.)
• Contactgegevens (ook van noodzakelijke netwerk contacten)
• Verleende zorgproducten
• Medische en gedragsgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Creadoe verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Creadoe verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Creadoe bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor wat betreft een personeelsdossier geldt specifiek dat Creadoe dit dossier – op advies van de Autoriteit Persoonsgegevens en conform de wettelijke bewaartermijn – tot zeven jaar na het einde van uw arbeidsovereenkomst bewaart.
In navolging van de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) hanteert Creadoe voor het cliëntendossier een bewaartermijn van 15 jaar na beëindiging van de zorgleveringsovereenkomst.

Hoe gaan wij extern om met uw gegevens:
Verplichte doorgifte
Bijvoorbeeld voor declaraties is Creadoe verplicht om gegevens over benodigde en geleverde zorg te delen met zorgkantoor, zorgverzekeraar en/of gemeenten. Deze uitwisseling van gegevens vindt altijd plaats via beveiligde verbindingen.

Inzage door leveranciers van software/computerprogramma’s
Voor haar bedrijfsvoering maakt Creadoe gebruik van opslag in de Cloud.
De leveranciers van de programma’s ondersteunen en onderhouden die en daardoor zijn de persoonsgegevens in die programma’s ook toegankelijk voor medewerkers van die leveranciers. In deze gevallen sluiten wij een verwerkersovereenkomst waarmee we de leverancier verplichten op een even zorgvuldige manier met persoonsgegevens om te gaan als zelf.

Overige doorgifte
Wij delen gegevens alleen met derden wanneer dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de zorgleveringsovereenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wanneer wij aan anderen gegevens verstrekken, doen wij dit alleen nadat we toestemming hebben verkregen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Creadoe gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Creadoe en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar sadezorg@gmail.com . We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Creadoe wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Creadoe neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons persoonlijk op telefoonnummer 06-25366605 of via e-mailadres sadezorg@gmail.com.

Deze statement is bijgewerkt op 28-10-2021

dagbesteding CreaDoe