Algemene voorwaarden dagbesteding Creadoe, gevestigd te Brunssum (KVK 59801859)

Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Zorgaanbieder: Dagbesteding Creadoe gevestigd te Haefland 34B, 6441PA Brunssum.
Telefoonnummer 06-25366605
Zorgvrager: elke natuurlijke persoon die uit hoofde van een overeenkomst een zorg- en overige
dienstverlening ontvangt van Dagbesteding Creadoe
Wettelijk vertegenwoordiger: de voogd, ouder of andere persoon of instantie die bevoegd is om
namens zorgvrager een overeenkomst aan te gaan met Dagbesteding Creadoe, ten behoeve van de
levering van zorg- en overige dienstverlening.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen zorgaanbieder en zorgvrager die zo nodig door de wettelijke
vertegenwoordiger of andere beschikkingsbevoegde belangenbehartiger wordt aangegaan in naam van
zorgvrager.
PGB: Persoonsgebonden Budget.
Zorgplan: De doelstelling en behandelplan van een individuele zorgvrager.
Zorgarrangement: Alle diensten die in het algemeen worden aangeboden door zorgaanbieder en de
diensten die door zorgaanbieder worden aangeboden toegespitst op een zorgvrager.

Artikel 1 Toepasselijkheid voorwaarden, aanbiedingen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen zorgaanbieder en
zorgvrager.
1.2. Naast deze algemene voorwaarden gelden eventueel de bijzondere voorwaarden, die bij
inhoudelijke strijdigheid prevaleren. De overeenkomst gaat voor op zowel de algemene als bijzondere
voorwaarden.
1.3. Alle aanbiedingen en/of offertes met betrekking tot het verlenen van zorg- en dienstverlening zijn
vrijblijvend.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst
2.1. De overeenkomst tussen zorgaanbieder en zorgvrager komt tot stand na ondertekening door beide
partijen van een schriftelijk document dat de inhoudelijke afspraken bevat omtrent onder meer het
zorgarrangement.
2.2.Indien de zorgvrager handelingsonbekwaam is wordt de overeenkomst namens hem aangegaan
door een wettelijk vertegenwoordiger of door een mentor, curator of een schriftelijk gemachtigde.
2.3. Op deze overeenkomst heeft voor zover toepasselijk, gezien de zorg- en dienstverlening van
zorgaanbieder, te gelden als een overeenkomst in de zin van de WGBO (titel 7, afdeling 5, van boek 7
Burgerlijk Wetboek).

Artikel 3 Handelingsplan en toestemming

3.1. Partijen geven onder meer uitvoering aan de overeenkomst door het opstellen en ondertekenen van
een handelingsplan. Artikel 2.2 is daarbij van overeenkomstige toepassing. Door instemming met het
handelingsplan geeft de zorgvrager toestemming voor de uitvoering van alle handelingen die deel
uitmaken van het handelingsplan.
3.2. Het handelingsplan wordt zo spoedig mogelijk, daarbij tevens rekening houdende met de redelijke
belangen van zorgaanbieder, opgesteld.
3.3. Buiten en naast het handelingsplan geeft de zorgvrager toestemming voor de bijkomende fysieke
handelingen en overige acties nodig in het kader van de reguliere en in het handelingsplan
overeengekomen dagelijkse activiteiten, tenzij zorgvrager een kennelijk overwegend belang daartegen
heeft vanwege zijn lichamelijke of geestelijke integriteit of vanwege grond- of privacy rechten.
3.4. Voor ingrijpend medisch handelen of andere handelingen die geen onderdeel uitmaken van het
handelingsplan, is – behoudens spoedeisend handelen – uitdrukkelijke toestemming van zorgvrager of
wettelijk vertegenwoordiger nodig. Onder spoedeisend wordt verstaan de kennelijke noodzaak tot
onverwijld uitvoeren van de handeling om ernstig nadeel voor de zorgvrager te voorkomen. Achteraf
wordt de zorgvrager of wettelijk vertegenwoordiger zo spoedig mogelijk ingelicht over deze handeling.
3.5. Indien zorgaanbieder het voor de goede uitvoering van de overeenkomst van belang of noodzakelijk
acht dat de zorgverlening op een andere plaats geschiedt dan in de overeenkomst of het zorgplan is
aangegeven, overlegt de zorgaanbieder hier
voorafgaand over met de zorgvrager, tenzij de kennelijke noodzaak tot onverwijld handelen dit
onmogelijk maakt.
3.6. In geval van een kortdurend zorgarrangement kan de zorgaanbieder afwijken van de in artikel 3.1
omschreven uitwerking in een handelingsplan
3.7. Het handelingsplan wordt periodiek geëvalueerd. Daarbij zal de zorgaanbieder aangeven of en in
hoeverre wijziging noodzakelijk is.

Artikel 4 Indicatie
4.1. Zorgvrager die Zorg in Natura (ZIN) ontvangt of met een PGB zorg inkoopt, dient over een geldige
indicatie te beschikken.
4.2 Indien de zorgvraag zich naar aard en omvang zodanig ontwikkelt dat de zorgaanbieder geen
verantwoorde zorg kan leveren binnen de grenzen van de geïndiceerde aanspraken, dan vraagt de
zorgvrager dan wel zijn wettelijke vertegenwoordiger of andere bevoegde belangenbehartiger op
gemotiveerd verzoek van de zorgaanbieder binnen 7 dagen een nieuwe indicatie aan bij het
indicatieorgaan
Artikel 5 Verplichtingen van de zorgvrager
5.1. Zorgvrager althans diens wettelijke vertegenwoordiger of ander bevoegde belangenbehartiger is
gehouden alle gegevens en schriftelijke stukken die de zorgaanbieder in redelijkheid nodig heeft voor het
goed uitvoeren van de zorg- en dienstverlening, tijdig ter beschikking te stellen. Zij staan in voor de
juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter hand gestelde gegevens en schriftelijke stukken.
5.2. Zorgvrager verleent naar zijn beste kunnen de medewerking voor de goede uitvoering van de
overeenkomst. Hetzelfde geldt voor de wettelijke vertegenwoordigers en/of andere belangenbehartiger
die betrokken is bij de overeenkomst voor zover zorgvrager zelf niet in staat is afdoende voor diens
belangen op te komen.
5.3. Zorgvrager althans diens wettelijke vertegenwoordiger en/of bevoegde belangenbehartiger is
verplicht de zorgaanbieder meteen te informeren over feiten en omstandigheden die voor de uitvoering
van de zorg- en dienstverlening van belang kunnen zijn.

Artikel 6 Beëindiging en opzegging

6.1. De overeenkomst tussen zorgvrager en zorgaanbieder eindigt door:
1. het overlijden van de zorgvrager;
2. opzegging;
3. ontbinding;
4. door rechterlijke tussenkomst waardoor zorgvrager elders wordt opgenomen;
5. in het geval van surseance of faillissement van de zorgaanbieder waarbij de curator,
bewindvoerder of andere bevoegde persoon heeft bepaald dat de onderneming van
zorgaanbieder niet wordt voortgezet.
6.2. De zorgaanbieder kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen op grond
van zodanig zwaarwegende redenen dat voortzetting van de zorg- en dienstverlening in redelijkheid niet
kan worden verlangd. Onder dergelijke redenen wordt in ieder geval verstaan de omstandigheid dat:
1. de zorgvrager althans de wettelijk vertegenwoordiger of andere belangenbehartiger zijn
verplichtingen uit de overeenkomst niet naleeft;
2. de zorgvrager althans de wettelijk vertegenwoordiger of andere belangenbehartiger weigert zijn
medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor een goede uitvoering van de
overeenkomst;
3. de zorgvrager gedragingen vertoont jegens zorgaanbieder, diens medewerkers of andere
zorgvragers van zorgaanbieder die voortzetting van de zorg- en dienstverlening uit hoofde van de
overeenkomst redelijkerwijs onmogelijk maken of de dienstverlening van zorgaanbieder
aanzienlijk hinderen;
4. de omvang of zwaarte van de zorg van zorgvrager door een gewijzigde zorgvraag zich zodanig
ontwikkelt dat deze buiten de reikwijdte van de overeenkomst gaat vallen;
5. de zorgvrager of zijn wettelijk vertegenwoordiger of andere bevoegde belangenbehartiger nalaat
om een nieuwe indicatie aan te vragen als bedoeld in artikel
Bij onmiddellijke opzegging van de overeenkomst zoals in dit lid bepaald, deelt de zorgaanbieder zulks
onverwijld mee aan de zorgvrager en indien dit gewenst is ook aan de wettelijke vertegenwoordiger of
andere belangenbehartiger.
In andere gevallen dan die genoemd in 6.2. kan opzegging door de zorgaanbieder tegen elke
dag van de kalendermaand geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van twee
maanden.
De zorgvrager, of diens wettelijke vertegenwoordiger of andere belangenbehartiger indien de
zorgvrager handelingsonbekwaam is, kan de overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen elke dag
van de kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, tenzij
schriftelijk een andere termijn is overeenkomen of tenzij dringende, aan de zorgaanbieder
onverwijld mee te delen redenen, onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst
rechtvaardigen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1. Zorgvrager is gehouden zorgaanbieder in de gelegenheid te stellen een tekortschieten in de
nakoming van de overeenkomst binnen een redelijke termijn voor rekening van zorgaanbieder te
herstellen, tenzij de nakoming reeds blijvend onmogelijk was geworden.
7.2. De aansprakelijkheid van zorgaanbieder is beperkt tot het bedrag van de door de verzekering
gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering wordt gedekt. Indien de
verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid
beperkt tot ten hoogste het bedrag dat zorgvrager aan betalingen uit hoofde van de overeenkomst aan
zorgaanbieder heeft betaald, waarbij het maximum is gesteld op een bedrag van (periodieke) betalingen

uit hoofde van de overeenkomst voor de afgelopen drie maanden voorafgaand aan het schade-
evenement.

7.3. De beperkingen in aansprakelijkheid zoals omschreven in artikel 7.2. gelden niet indien de schade is
te wijten aan opzet of grove schuld van de zijde van de bedrijfsleiding van de zorgaanbieder.
7.4. Het bepaalde in artikel 7.2 is mede van toepassing op de door zorgaanbieder ingeschakelde derden.

7.5. De beperking van de aansprakelijkheid van zorgaanbieder zoals bepaald in artikel 7.2 geldt niet voor
zover sprake is van een geneeskundige verrichting in de zin van de geneeskundige
behandelingsovereenkomst (WGBO), het een en ander conform artikel 7:463 BW.
7.6. De zorgvrager is verplicht een verzekering voor wettelijk aansprakelijkheid (WA) af te sluiten.

Artikel 8 Annulering
8.1. Te leveren zorg en diensten kunnen met een minimale annuleringstermijn van 48 uur vóór het
overeengekomen aanvangstijdstip van de uitvoering van de werkzaamheden, door de zorgvrager
worden geannuleerd. Indien niet met inachtneming van deze termijn wordt geannuleerd, is de zorgvrager
de volledige kosten van de diensten verschuldigd.
8.2 Niet doorbetaald hoeven te worden 4 weken (40 dagdelen) per deelnemer obv volledige week. Dit
wordt per zorgvrager naar rato bepaald. Het kalenderjaar, voor het opnemen van vakantie- en
snipperdagen loopt van januari t/m december. Zorgvragers ontvangen elk kalenderjaar een
vakantiekaart waarop de vakantiedagen en snipperdagen genoteerd worden.

Artikel 9 Toepasselijk recht
10.1. Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede deze
algemene voorwaarden, worden beheerst door het Nederlands recht.
10.2.Geschillen naar aanleiding van deze voorwaarden en de overeenkomst zullen worden behandeld
door een bevoegde rechter.

Artikel 10 Toepasselijkheid
11.1. Deze bijzondere voorwaarden gelden naast de algemene voorwaarden (voor zover van
toepassing) en zijn in ieder geval toepasselijk voor: de zorgvrager met een PGB
1. de zorgvrager met particuliere financiering anders dan een PGB;
2. de zorgvrager die naast ZIN overige zorg -of diensten van zorgaanbieder afneemt, waarvoor de
AWBZ of het PGB geen financiering bieden.
11.2. Het zorgarrangement komt tot stand op basis van de vraag van zorgvrager. De zorgvrager met een
PGB verstrekt op verzoek van de zorgaanbieder een afschrift van het indicatiebesluit op basis waarvan
zijn PGB is toegekend en/of de toekenningsbeschikking.

Artikel 11
Tarieven- kostprijzen en dagdelen.
12.1. Voorafgaand aan of bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor het zorgarrangement het
aantal uren en het bijbehorende tarief en/of kostprijs afgesproken.
12.2. De prijzen en tarieven van het overeengekomen zorgarrangement worden jaarlijks aangepast aan
de loon- en kostenontwikkelingen en/of WTG tarieven.
12.3. De dagbesteding omvat twee dagdelen per dag.Te weten van 9:00-12:30 uur, en van 12:30-15:30
uur.

Artikel 12 Factuur en betaling, kredietwaardigheid, incasso
13.1. Zorgaanbieder brengt de kosten op een gespecificeerde factuur bij zorgvrager in rekening.
13.2. Betaling van de factuur dient binnen veertien dagen te geschieden, waarna de zorgvrager en/of
andere afgesproken betaler in verzuim verkeert. Zorgaanbieder kan aangeven op welke wijze een
factuur dient te worden voldaan.
13.4. Zorgaanbieder kan bepalen dat een voorschot in rekening wordt gebracht en een borgstelling
verlangen alvorens te starten met overeengekomen zorg- en dienstverlening.
13.6. Zorgaanbieder kan een automatische incasso verlangen.
13.7. Zorgaanbieder is gerechtigd alle heffingen en toeslagen die van overheidswege verplicht zijn, in
rekening te brengen.
13.8. Indien de kredietwaardigheid van de zorgvrager daartoe redelijkerwijs aanleiding geeft, kan de
zorgaanbieder nadere zekerheden verlangen.
13.9. Is de zorgvrager in gebreke of verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen,
dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte voor rekening van de
zorgvrager.
13.10 Indien de zorgvrager in gebreke blijft met betaling is de zorgaanbieder bevoegd om alle diensten
uit hoofde van de overeenkomst op te schorten.
13.11 Klachten of de uitvoering van diensten door zorgaanbieder schorten de betalingsverplichtingen
niet op

dagbesteding CreaDoe